วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวว่า ป.ป.ช. ไม่เสนอถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวว่า ป.ป.ช. ไม่เสนอถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวว่า ป.ป.ช. ไม่เสนอถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน


ในวันนี้ (๗ พฤษภาคม ๒๕๕8) เวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.
ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีมีการรายงานข่าว ว่า ป.ป.ช. ไม่เสนอถอดถอน
คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในกรณีอนุมัติให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญยุคใหม่ ไปศึกษาดูงานที่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประเทศฝรั่งเศส
สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ระหว่างวันที่ 5 – 14 พฤศจิกายน 2546 โดยมิชอบ เนื่องจากคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา
ได้พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว จึงไม่มีเหตุที่ต้องส่งเรื่องไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน
เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

ขอเรียนว่า ข่าวดังกล่าวเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันในข้อกฎหมาย กล่าวคือ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาเรื่องที่กล่าวหาดังกล่าวแล้วมีมติในส่วนของคุณหญิงจารุวรรณ ว่ามีมูลเป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่อง ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่ถึงขั้นเป็นความผิดทางอาญา และเนื่องจากตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยจึงไม่สามารถดำเนินการทางวินัยได้ อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 92 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กำหนดว่าในกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว ได้กระทำผิดในเรื่องที่ถูกกล่าวหาให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แต่ในกรณีนี้ คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงมีมติให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนทราบ ซึ่งหมายถึงแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่มีอำนาจถอดถอนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 34 (6) ทราบ แต่ในขั้นตอนของการมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนทราบดังกล่าว มีความคลาดเคลื่อน โดยส่งไปที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการป.ป.ช. จึงมีมติให้สำนักงาน ป.ป.ช. แก้ไขให้ถูกต้อง โดยให้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบและมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(อังกฤษ: Office of the National Anti-Corruption Commission)

ชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวว่า ป.ป.ช. ไม่เสนอถอดถอนคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา (07/05/2558)

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..