วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกับการจ่ายรางวัลคนยึดอำนาจ _ วัฒนา เมืองสุข

วัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์
การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกับการจ่ายรางวัลคนยึดอำนาจ _ วัฒนา เมืองสุข

"วัฒนา"ยันจ่ายเงินเยียวยาม็อบทำถูกต้อง
16 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:23 น. ....

วัฒนา เมืองสุข ยืนยัน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ จ่ายเงินเยียวยาม็อบ ทำตามคำแนะนำของ คอป.-ยึดความเห็นของกฤษฎีกาในการใช้งบกลาง -ศาลปกครองเคยพิพากษายกฟ้อง....
อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/การเมือง/365188/วัฒนา-ยันจ่ายเงินเยียวยาม็อบทำถูกต้อง

http://goo.gl/8L3x50
การเมือง, เยียวยาม็อบ, รัฐบาลยิ่งลักษณ์, วัฒนา เมืองสุข
"วัฒนา"ยันจ่ายเงินเยียวยาม็อบทำถูกต้อง 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:23 น..... 
อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/การเมือง/365188/วัฒนา-ยันจ่ายเงินเยียวยาม็อบทำถูกต้อง

การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกับการจ่ายรางวัลคนยึดอำนาจ _ วัฒนา เมืองสุข

-
+
วัฒนา เมืองสุข ยืนยัน รัฐบาลยิ่งลักษณ์ จ่ายเงินเยียวยาม็อบ ทำตามคำแนะนำของ คอป.-ยึดความเห็นของกฤษฎีกาในการใช้งบกลาง -ศาลปกครองเคยพิพากษายกฟ้อง
นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ เขียนบทความ เรื่อง การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกับการจ่ายรางวัลคนยึดอำนาจ ว่า  ตามที่คณะอนุกรรมการไต่สวน ป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่าวหานายกยิ่งลักษณ์และคณะรัฐมนตรี รวม 34 คน กรณีมีมติเห็นชอบให้ใช้เงินงบกลางจำนวน 2,000 ล้านบาท จ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองระหว่างปี พ.ศ.2548-2553 เนื่องจากเป็นการออกหลักเกณฑ์และอัตราการเยียวยาโดยไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ถือเป็นการจ่ายในลักษณะเงินสงเคราะห์ซึ่งจะต้องมีกฎหมายมารองรับ จึงเป็นการจ่ายเงินแผ่นดินโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจ อัตราการเยียวยาเป็นเงินจำนวนสูงมาก จึงเป็นการนำเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่คำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง แต่ก่อนมีความเห็นผมขอให้กำลังใจท่านนายกยิ่งลักษณ์และ ครม ทุกท่านว่า คิดถูกแล้วที่เลือกยืนข้างประชาชนและประชาธิปไตย อำนาจที่มิได้เป็นไปตามทำนองคลองธรรมไม่ยั่งยืนหรอกครับ

1. การจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2553 เป็นการปฏิบัติไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป ที่ให้รัฐบาลเร่งทำการเยียวยาให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มซึ่งรวมเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ตามนโยบายการสร้างความปรองดองที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา

2. คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 2) มีนายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานได้ให้ความเห็นเรื่องเงินงบกลางว่าเป็นรายจ่ายที่ตั้งสำรองไว้เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ที่จะสามารถจัดสรรงบดังกล่าวไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์สาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศในกรณีจำเป็นหรือกรณีฉุกเฉิน ที่ผ่านมา ครม ได้เคยมีมติให้ใช้งบกลางเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินในหลายกรณี เช่น การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร การช่วยเหลือเยียวยาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่เหตุการณ์ปี 2535 เป็นต้นมา จึงเป็นเรื่องทางนโยบายที่อยู่ในอำนาจของ ครม ที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายในอัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและเป็นธรรมตลอดจนความพร้อมด้านงบประมาณของรัฐ แบบนี้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ผิดได้อย่างไรครับ เรื่องเดียวกันนี้ศาลปกครองกลางเคยพิพากษายกฟ้องเพราะเห็นว่าเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ตกลงเอากันอย่างไรครับประเทศนี้

3. ผมขอเปรียบเทียบการจ่ายเงินของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่ถูก ป.ป.ช. แจ้งข้อกล่าวหา กับการจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้ที่มายึดอำนาจจากประชาชน ที่รัฐบาลประยุทธ์เพิ่งอนุมัติรางวัลให้โดยใช้เงินไปอย่างต่ำ 50,000 ล้านบาท มากกว่าที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์อนุมัติไปถึง 25 เท่า ดังนี้

(1) เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 ครม. ประยุทธ์มีมติเห็นชอบให้เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ขั้นนอกเหนือโควตาปกติ จากงบกลางเพิ่มเติมให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน คสช ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558 ตอบแทนผลการปฏิบัติงานจำนวน 34,421 ราย คิดเฉลี่ยขั้นเงินเดือนละประมาณ 1,000 บาท ผลการอนุมัติทำให้เป็นภาระกับงบประมาณเพิ่มขึ้นปีละ 826 ล้านบาท หากกำลังพลเฉลี่ยอายุที่ 40 ปี จะเป็นภาระที่รัฐต้องจ่ายเพิ่มอีก 20 ปีจนกว่าจะเกษียณอายุเป็นเงินทั้งสิ้น 16,520 ล้านบาท

(2) ต่อมา 12 พฤษภาคม 2558 ครม ประยุทธ์มีมติอนุมัติหลักการให้ข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม และทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่ได้ประกาศกฏอัยการศึก (ทั่วราชอาณาจักร) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึง 1 เมษายน 2558 ได้รับสิทธินับเวลาราชการเป็นทวีคูณ โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการบำรุงขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและทหารกองประจำการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยากลำบากและมีความเสี่ยงอันตราย ผลการอนุมัติเป็นภาระกับงบประมาณที่ต้องจ่ายบำนาญให้กับกำลังพลของกระทรวงกลาโหมจำนวนทั้งหมด 432,242 คนเพิ่มขึ้นคนละ 3,970 บาทต่อปี หรือปีละ 1,716 ล้านบาท หากกำลังพลเฉลี่ยเสียชีวิตเมื่ออายุ 80 ปี จะเป็นภาระแก่งบประมาณเพิ่มขึ้น 34,320 ล้านบาท

4. ผมน้อยใจแทนรัฐบาลที่มาจากประชาชนที่อนุมัติเงินงบกลางเพียง 2,000 ล้านบาท จ่ายชดเชยเยียวยาแก่พี่น้องประชาชนที่บาดเจ็บล้มตายโดยไม่เลือกปฏิบัติ กลับถูกคนของพรรคการเมืองหนึ่งไปร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ดำเนินคดี ผมเลยหยิบยกเรื่องราวของ ครม ของรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจของประชาชนที่หลายคนเคยเชียร์อย่างออกหน้าออกตา ที่เพิ่งอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณเหมือนกันแต่มากกว่านายกยิ่งลักษณ์อนุมัติถึง 25 เท่า พี่น้องคิดว่าจะมีใครออกมาปกป้องผลประโยชน์ของท่านมั้ย ผมว่าการอนุมัติสองขั้นกับทวีคูณให้คนที่มายึดอำนาจมีเหตุผลน้อยกว่าที่เยียวยาประชาชนอีก กลายเป็นพวกเราถูกยึดอำนาจแล้วยังต้องถูกบังคับให้จ่ายค่ารถและรางวัลให้กับคนที่มายึดอำนาจอีก มากไปมั้ยครับ ที่สำคัญคนอนุมัติใน ครม กับคนได้รับผลประโยชน์ยังเป็นคนๆเดียวกันอีก แบบนี้ถือเป็นกรณีจำเป็นและฉุกเฉิน ไม่เป็นการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ มีกรอบกฎหมายรองรับ ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เป็นการเอาเงินงบประมาณแผ่นดินไปใช้เพื่อประโยชน์ของพวกพ้อง จำนวนเงินไม่สูงเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังทุกประการแล้วใช่มั้ยครับ

การเมือง, เยียวยาม็อบ, รัฐบาลยิ่งลักษณ์, วัฒนา เมืองสุข
http://goo.gl/8L3x50


การเมือง : ข่าวทั่วไป
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558

พท.เหน็บตอบแทนยึดอำนาจ5หมื่นล.ไม่ผิด
เหน็บ 'ครม.ประยุทธ์' อนุมัติงบสองขั้น-ทวีคูณ ให้คนยึดอำนาจ 5 หมื่นล.มากกว่า 'รบ.ยิ่งลักษณ์' จ่ายเงินเยียวยา 25 เท่า ไม่ผิด แต่ พท.กลับถูกดำเนินคดี

การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกับการจ่ายรางวัลคนยึดอำนาจ _ วัฒนา เมืองสุข
ข่าวสารจากพรรค การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกับการจ่ายรางวัลคนยึดอำนาจ

ข่าวสารจากพรรค
การจ่ายเงินเยียวยาประชาชนกับการจ่ายรางวัลคนยึดอำนาจ

พท.ยันรัฐบาล'ยิ่งลักษณ์'จ่ายเงินเยียวยาถูกต้อง
โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2558, 14:37
- See more at: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/647297#sthash.WtPthmmf.vWCR7Alx.dpuf

“วัฒนา” ยก 4 เหตุ 4 ข้อ แจงปม อนุป.ป.ช.แจ้งข้อกล่าวหา ยกกรณี′ครม.ตู่′อนุมัติ 2 ขั้นเทียบ
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 18:00:26 น.

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..