วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

เรื่อง การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ


คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒๖/๒๕๕๘
เรื่อง การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีกระทบต่อความมั่นคงของชาติและมีความจําเป็นต้องดําเนินการเป็นการด่วน

http://goo.gl/lnCiRX
ถอดยศ, พันตํารวจโท, ทักษิณ ชินวัตร ยศตํารวจ


คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๖/๒๕๕๘
เรื่อง การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ

ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้รายงานและเสนอเรื่อง การถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
ออกจากยศตํารวจ ในกรณีมีความผิดปรากฏชัดตามคําพิพากษาศาลถึงที่สุดแล้วว่า มีความผิดและยังมี
ข้อหาความผิดอาญาอื่น ๆ อีกหลายฐาน ซึ่งเป็นการเสื่อมเสีย

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีกระทบต่อความมั่นคงของชาติและมีความจําเป็นต้องดําเนินการ
เป็นการด่วน ทั้งได้ตรวจสอบข้อกฎหมายตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าด้วยการถอดยศตํารวจ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูล สมควรใช้อํานาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง
ให้ถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ ตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วนทั ี่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต

ผลการค้นหา
๑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง การดำเนินการเพื่อถอด พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ
http://goo.gl/RjHEtt

หน้า ๑
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ กันยายน ๒๕๕๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/207/1.PDF
ผลการค้นหา
ผลการค้นหา

เรื่อง การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ
หน้า ๑
เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๐๗ ง ราชกิจจานุเบกษา ๕ กันยายน ๒๕๕๘

1 ความคิดเห็น :

 1. .
  คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  ที่ ๒๖/๒๕๕๘
  เรื่อง การดําเนินการเพื่อถอด พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตํารวจ
  .
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีกระทบต่อความมั่นคงของชาติและมีความจําเป็นต้องดําเนินการเป็นการด่วน
  .
  http://goo.gl/lnCiRX
  ถอดยศ, พันตํารวจโท, ทักษิณ ชินวัตร ยศตํารวจ
  .

  ตอบลบ

You Can Add Images, Colored Text and more To Your Comment.

Image: [im]http://img2.blogblog.com/img/b36-rounded.png[/im]
Colors: [co="red"]Comment Text Here[/co]
Marquee: [ma]Comment Text[/ma]
and more..